Стартира кампанията за прием на заявления за енергийно обновяване на българските домове

От 2 юли собствениците в многофамилни жилищни сгради от град Монтана могат да подават заявления за интерес и подкрепа по проект „Енергийно обновяване на българските домове”. Заявленията ще се приемат всеки работен ден от 9,30 до 16,30 часа в офиса на Областен информационен център – гр. Монтана, който се намира на ул. „Иван Аврамов” №10, бл. „Аврора” №3. Телефонът за контакти с екипа е 096/300 560.

Важно за собствениците, които желаят да се възползват от тази възможност, е да знаят, че към заявлението задължително се прилагат покана, протокол от проведеното общо събртание и справка за собствениците. Целият пакет от образци на документите, които се изискват, е наличен на сайта на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, секция „Жилищна политика”, както и на сайта на Община Монтана. Пакетът от документи можете да получите в цифров вид и от служителите на Областния информационен център.

Проект „Енергийно обновяване на българските домове” се финансира по схема BG161PO001/1.2-01/2011 ”Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради” от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. Конкретен бенефициент по него е дирекция „Жилищна политика“ в МРРБ.

Целта на проекта е осигуряване на по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради в градските центрове чрез повишаване на качеството на жизнената среда и изпълнение на мерки за енергийна ефективност. Той обхваща 36 градски центрове и е с продължителност три години (2012-2015 г.). Общият размер на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 50 млн. лв.

Финансова помощ за изпълнение на мерки за енергийна ефективност ще получават сдружения на собственици, регистрирани по реда на Закона за управление на етажната собственост в съответната общинска администрация и в регистър БУЛСТАТ. За всяка одобрена сграда собствениците ще получат финансова помощ до 50% от стойността на бюджета за обновяване на съответната сграда. От оперативната програма ще се покрият изцяло разходите за обследване за установяване на техническите характеристики на сградата, включително изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност.

Във връзка с реализирането на проекта Фонд за жилищно обновяване ще подпомага процеса по обновяване чрез предоставяне на заеми/банкови гаранции. Неговата цел е да подпомогне сдруженията на собствениците или отделните собственици на самостоятелни обекти в многофамилни жилищни сгради да осигурят техния дял от 50% от бюджета за обновяване на съответната сграда/блок секция.

Допълнителна информация и образци на документи за кандидатстване можете да получите в Областния информационен център, всеки работен ден от 8.30 до 17.30 ч.

Прочети още за

НаСеверозапад.Ком

След като прочете тази статия значи северозападът ти е интересен. Сподели и ти нещо за него във форума ни.

0 коментара

Напиши коментар